Guvernul a comunicat câți bani primesc ministerele din PNRR

1

Guvernul a comunicat, pentru prima oară, câți bani primesc ministerele și agențiile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), atât pe componenta de finațarea nerambursabilă cât și pe cea de împrumuturi.

 

Alocarea ia forma unei HG pusă acum în dezbatere publică. Aflăm din actul normativ, pe care îl vom prezenta tabular mai jos, că cele mai multe fonduri se duc la Transporturi, un total de 7,62 miliarde de euro, la Dezvoltare, un total de 4,76 miliarde euro și Mediu, cu un total de 3,92 miliarde euro, dar și Educația are o alocare substanțială, de 3,37 miliarde euro.

Iată care ministere primesc cei mai mulți bani, în total și defalcat pe componenta de granturi și cea de împrumuturi, dar și ce proiecte sunt prioritare și primesc cele mai mari sume.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici – Total: 44.000.000 euro, din care:

Granturi: 44.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Program de formare a competențelor digitale avansate pentru funcționarii publici – 20.000.000 euro
Dezvoltarea managementului resurselor umane performant în sectorul public – 14.000.000 euro
Agenția Națională pentru Achiziții Publice – Total: 5.450.000 euro, din care:

Granturi: 5.450.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Reformarea sistemului național de achiziții publice – 4.600.000 euro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – Total: 1.203.923.000 euro, din care:

Granturi: 886.593.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental – 374.730.000 euro
Carte de identitate electronică calificată și semnătură digitală – 000.000 euro
Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud – 187.050.000 euro
Împrumuturi: 317.330.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Dezvoltarea unui program de atragere a resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare, inovare – 183.000.000 euro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Total: 4.764.150.000 euro, din care:

Granturi: 1.430.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Mobilitatea urbană durabilă – 1.200.000.000 euro
Construirea, echiparea și operaționalizarea a unui număr de 110 de creșe – 230.000.000 euro
Împrumuturi: 2.185.150.000 euro și 1.149.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Instituirea unui fond „Renovation Wave” pentru finanțarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent – 2.170.000.000 euro
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – 575.000.000 euro
Construcția de locuințe pentru tineri / locuințe pentru specialiști în sănătate și educație – 285.000.000 euro
Implementarea a 3000 km de trasee velo naționale – 247.500.000 euro
Ministerul Educației – Total: 3.375.971.750 euro, din care:

Granturi: 2.655.403.750 euro

Cele mai importante proiecte:

Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar – 600.000.000 euro
Sprijinirea unităților de învățământ cu risc crescut de abandon școlar – 500.000.000 euro
Asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru școli – 478.500.000 euro
Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – 425.000.000 euro
Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale – 338.000.000 euro
Împrumuturi: 720.568.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) – 260.000.000 euro
Digitalizarea universităților și pregătirea pentru meseriile digitale ale viitorului – 244.000.000 euro
Ministerul Energiei – Total: 1.620.000.000 euro, din care:

Granturi: 460.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Noi capacități pentru producția de electricitate din surse regenerabile – 460.000.000 euro
Împrumuturi: 1.160.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – 515.000.000 euro
Dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde – 300.000.000 euro
Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice – 280.000.000 euro
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – Total: 50.270.000 euro, din care:

Granturi: 50.270.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii aflați în risc de separare – 50.270.000 euro
Ministerul Finanțelor – Total: 371.800.000 euro, din care:

Granturi: 371.800.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor – 196.400.000 euro
Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a MF / ANAF – 88.000.000 euro
Implementarea vămii electronice – 62.000.000 euro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Total: 2.500.153.000 euro, din care:

Granturi: 43.143.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă – 20.000.000 euro
Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență – 12.843.000 euro
Împrumuturi: 2.457.010.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Proiecte transfrontaliere și multi-țări – Procesoare cu putere redusă și semiconductori – 500.000.000 euro
Scheme de ajutor de stat pentru sectorul privat – Schemă de minimis și Schemă de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor – 500.000.000 euro
Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fond de capital de risc pentru redresare – 400.000.000 euro
Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fond de fonduri pentru digitalizare, acțiuni climatice și alte domenii de interes – 300.000.000 euro
Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru reziliență – 300.000.000 euro
Ministerul Justiției – Total: 217.530.000 euro, din care:

Granturi: 217.530.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Digitalizarea sistemului judiciar – 162.310.000 euro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Total: 3.925.995.000 euro, din care:

Granturi: 833.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane – 730.000.000 euro
Împrumuturi: 3.092.995.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene – 600.000.000 euro
Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar – 452.200.000 euro
Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile – 255.000.000 euro
Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță – 250.630.000 euro
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Total: 318.600.000 euro, din care:

Granturi: 229.550.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Digitalizare in domeniul muncii si protecției sociale – 85.000.000 euro
Eficiență operațională și servicii electronice avansate prin digitalizarea sistemul de pensii – 61.880.000 euro
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – 50.150.000 euro
Împrumuturi: 89.050.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Dezvoltarea unei rețele de centre de asistență și reabilitare vârstnici – 87.560.000 euro
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Total: 13.000.000 euro, din care:

Granturi: 13.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale adresate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și monitorizarea reformelor asociate – 13.000.000 euro
Ministerul Sănătății – Total: 2.850.010.000 euro, din care:

Granturi: 2.850.010.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești – 1.954.630.000 euro
Dezvoltarea sistemului integrat de eHealth și telemedicină – 400.000.000 euro
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – 314.870.000 euro
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Total: 7.620.000.000 euro, din care:

Granturi: 3.906.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare – 3.480.000.000 euro
Material rulant feroviar – 416.000.000 euro
Împrumuturi: 3.714.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră – 3.095.000.000 euro
Secretariatul General al Guvernului – Total: 43.940.000 euro, din care:

Granturi: 43.940.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat – 17.830.000 euro
Ministerul Culturii – Total: 32.850.000 euro, din care:

Împrumuturi: 32.850.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Creșterea accesului la cultura in localitățile dezavantajate cultural – 7.790.000 euro
Accelerarea tranziției digitale a producției și distribuției de film – 5.460.000 euro
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Total: 10.000.000 euro, din care:

Împrumuturi: 10.000.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației – 10.000.000 euro
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Total: 14.200.000 euro, din care

Împrumuturi: 14.200.000 euro

Cele mai importante proiecte:

Platforme digitale privind transparența legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală pentru mediul de afaceri – 14.000.000 euro.
Mecanismul de redresare și reziliență, denumit în continuare MRR, a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și are ca obiectiv, în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, furnizarea unui sprijin financiar menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor în statele membre ale UE (SM).

Acest sprijin financiar se acordă sub formă de finanțări nerambursabile și împrumuturi, pe baza planurilor naționale de redresare și reziliență transmise Comisiei Europene (COM) de către statele membre și aprobate prin decizii de punere în aplicare ale Consiliului.

România a transmis planul național de redresare și reziliență (”PNRR”) în luna mai 2021, documentul fiind evaluat pozitiv de către COM la data de 27 septembrie 2021 și aprobat pe 3 noiembrie 2021.

Sprijinul UE către SM în cadrul PNRR este condiționat de îndeplinirea unor jaloane („milestones”) și ținte („targets”) asumate de către SM.

PNRR are un buget total de 29,18 miliarde euro, din care 14,24 miliarde euro sub formă de finanțări nerambursabile și 14,94 miliarde euro sub forma de împrumuturi.

„Prin actul normativ se aprobă distribuția bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții, prevăzut în anexă, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (31) din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiectul de HG

Perioada de implementare a PNRR este 2022 – 2026.

Vezi și Incompetența Guvernului Ciucă: România a ratat prima plată din PNRR de 2,6 miliarde euro

1 comentariu

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele