Proiectul de modificare a Codului Fiscal pentru impozitarea veniturilor din activități independente

0

Ministerul Finanțelor Publice a publicat propunerea de modificare Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală, privind persoanele fizice autorizate (PFA) și alte persoane fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de autor, chirii. 

MFP spune că se dorește reducerea numărului de declarații depuse la organul fiscal de persoanele fizice care desfașoară activitati economice sau realizeaza unele categorii de venituri, de la 7 formulare ( D200, D 201, D 220, D221, D600, D604 și D605) la o Declarație unică pentru persoanele fizice, care se depune până pe 15 iulie în anul 2018, iar apoi, din 2019  până pe 31 martie.

Propunerea prevede neemiterea deciziilor de impunere pentru plățile anticipate şi cunoașterea de către contribuabil a obligațiilor de plată, fără intervenția organului fiscal, dobândirea calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz și încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală se vor taxa prin reținere la sursă.
Proiectul de ordonanță de urgență are nevoie să fie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Ulterior, Parlamentul poate modifica din nou prevederile, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență.

Impozitul pe venit

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real, au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declarația unica.

În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, iar anula cesta, prin excepție, până la 15 iunie.

Contribuabilii au obligația să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

La drepturile de autor:

 • Venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut;
 • Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plății acestora, impozitul fiind final;

La veniturile din chirii

 • Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.
 • În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Venitul din dividende

 • În cazul veniturilor din investiții, câştigul net anual/ pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor;
 • Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de contribuabil , până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câștigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni;
 • Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Activități agricole, silvicultură și piscicultură

 • Contribuabilul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din activităţi agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final;
 • Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs;
 • Cei care desfăşoară activităţi agricole în cadrul asocierilor fără personalitate juridică și pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit, completeaza Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din cadrul asocierii, corespunzător cotei de participare în cadrul acesteia, în cadrul termenului de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Bonificații

Finanțele propun reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit.

 • Pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.V aloarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.
 • Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

Contribuțiile sociale

Se va trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de catre persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale la venitul ales, cel puțin egal cu 12 salarii de bază e brute pe țară.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul in curs.

Dacă realizează venituri cumulate din activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică nu datorează CAS pentru anul în curs. Se poate opta pentru plata CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază e brute pe țară.

Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea si depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procent de 25% la venitul ales.

Cei cu dividende sau cu chirii nu plătesc contribuții la pensii.

CAS

Pentru cei care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuală se aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, dacă venitul net anual estimat este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară. Plătitorul de venit trebuie să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectueaza prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Reținerea la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit, CASS și CAS datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

Dacă activitatea începe în cursul anului fiscal, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități independente, estimat a se realiza este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Plățile pentru CAS se pot efectua oricand în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență.

Proiectul de OUG prevede că plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

În esență CAS se plătește dacă venitul e mai mare sau egal cu 12 salarii minime brute pe economie. De asemenea, dacă venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, dar venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare.

Dacă venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul cel puțin egal cu salariu minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data depuneri declarației unice.

CASS

În cazul CASS, dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe țară.

Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual cumulat de peste 12 salarii minime brute pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.

În situația în care persoanele fizice au estimat un venit anual cumulat mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime pe țară.

Ca să devină asigurate, persoanele fizice fără venituri pot depune la organul fiscal Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

Sursa: Proiectul de modificare a Codului Fiscal pentru impozitarea veniturilor din activități independente

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele